PROHLÁŠENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „GDPR“) a poučení subjektů údajů

 

I. Úvod

Účelem tohoto prohlášení je poskytnout informace o postupech a závazcích naší společnosti v oblasti aplikace požadavků nařízení GDPR. V dalším textu jsou použity tyto pojmy:

 • – osobní údaj, tedy jakákoli informace vedoucí k identifikaci konkrétní osoby
 • vlastník OÚ – subjekt, který je držitelem osobních údajů, jež naše společnost drží a zpracovává
 • správce – naše společnost, která vaše osobní údaje eviduje, zpracovává, archivuje a chrání
 • zpracovatel – společnost, kterou jsme ke zpracování vašich osobních údajů přizvali na základě smlouvy; ta garantuje, že systém nakládání, zpracování a ochrany vašich osobních údajů je zajištěn v rozsahu požadavků GDPR a vaše práva nejsou omezena

II. Správce osobních údajů

Společnost SCS-Engineering a.s., se sídlem Vinecká 317, 293 01 Mladá Boleslav, IČ: 01682369, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19109, kontaktní e-mailová adresa pro oblast ochrany osobních údajů: gdpr@scs-engineering.cz, telefonní číslo: +420 724 090 860 (dále jen „správce“) vás tímto v souladu s ustanovením čl. 12 nařízení GDPR informuje o zpracování vašich osobních údajů a o vašich právech.

 

III. Rozsah zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovávány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů správci poskytl, a to v souvislosti a na základě svobodného rozhodnutí v okamžiku navázání vztahu nebo registrace a dále v rámci smluvního či jiného právního vztahu se správcem, nebo které správce shromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností správce.

 

IV. Zdroje osobních údajů

Osobní údaje získáváme od vlastníků OÚ (obchodní komunikace, nákupy, dodávky produktů a služeb, kontaktní formulář na webu, komunikace po telefonu, vizitky apod.).

Dalším zdrojem osobních údajů jsou informace nezbytně poskytnuté zájemci o práci a pracovníky. Pokud jsou osobní údaje získávány z veřejných zdrojů, využívají se výhradně pro potřebu realizace obchodního vztahu nebo v souladu se získaným souhlasem držitele osobního údaje.

 

V. Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování

 • Identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci vlastníka OÚ (jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa trvalého pobytu apod.),
 • popisné údaje (např. bankovní spojení),
 • údaje nezbytné pro plnění smlouvy (e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa pracoviště, název funkce apod.),
 • údaje poskytnuté nad rámec příslušných zákonů a legislativních nařízení, zpracovávané v rámci uděleného souhlasu vlastníka OÚ.

VI. Kategorie vlastníků osobních údajů

 • Zákazníci,
 • zákazníci zákazníků,
 • zaměstnanci a pracovníci na dohody o mimopracovní činnosti a zájemci o práci,
 • vlastníci osobních údajů dodavatelů a partnerů poskytujících služby potřebné pro provoz naší společnosti,
 • jiné osoby, které jsou ve smluvním vztahu ke správci OÚ.

VII. Kategorie příjemců osobních údajů

 • Státní a jiné orgány v rámci plnění zákonných povinností stanovených příslušnými právními předpisy,
 • finanční ústavy a organizace veřejné správy,
 • zpracovatelé OÚ na základě uzavřených smluv,
 • třetí osoby a organizace na základě uděleného souhlasu vlastníka OÚ,
 • naše společnost jako správce OÚ.

VIII. Účel zpracování osobních údajů

 • Účely obsažené v rámci souhlasu subjektu údajů,
 • jednání o smluvním vztahu,
 • plnění smlouvy,
 • ochrana práv správce, příjemce nebo jiných dotčených osob,
 • archivnictví vedené na základě zákona,
 • výběrová řízení na volná pracovní místa,
 • plnění zákonných povinností ze strany správce,
 • ochrana životně důležitých zájmů vlastníka OÚ nebo dalších subjektů.

IX. Způsob zpracování a ochrany osobních údajů

Zpracování osobních údajů provádí správce, resp. zpracovatel, s nímž má správce uzavřenu smlouvu, která garantuje, že budou dodrženy veškeré odpovědnosti při zpracování OÚ a práva vlastníka OÚ.

Zpracování se provádí v sídle a provozovnách správce, resp. zpracovatele. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky nebo manuálním způsobem u OÚ v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijal správce technickoorganizační opatření k zajištění ochrany OÚ, zejména opatření proti neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k OÚ, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněnému použití nebo přenosu OÚ či jinému zneužití OÚ. Veškeré subjekty, kterým mohou být OÚ zpřístupněny, respektují právo vlastníka OÚ na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat podle platných právních předpisů týkajících se ochrany OÚ.

 

X. Doba zpracování osobních údajů

V souladu s lhůtami uvedenými v příslušných smlouvách, ve spisovém a skartačním řádu správce či příslušných právních předpisech jde o dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích ze závazkového vtahu, oprávněných zájmů zpracovatele a příslušných právních předpisů.

 

XI. Poučení

Správce zpracovává údaje se souhlasem vlastníka OÚ s výjimkou zákonem stanovených případů, kdy zpracování osobních údajů nevyžaduje souhlas vlastníka OÚ.

 

V souladu s ustanovením čl. 6 odst. 1 nařízení GDPR může správce údaje zpracovávat bez souhlasu vlastníka OÚ, pokud:

 • zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je vlastník OÚ, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto vlastníka OÚ,
 • zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje,
 • zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů vlastníka OÚ nebo jiné fyzické osoby,
 • zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen,
 • zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí osoby, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody vlastníka OÚ vyžadující ochranu osobních údajů.

V ostatních případech je ke zpracování OÚ potřebný souhlas vlastníka OÚ udělený za podmínek stanovených nařízením GDPR.

 

XII. Práva subjektu údajů 

1. V souladu s ustanovením čl. 12 nařízení GDPR informuje správce na žádost vlastníka OÚ subjekt údajů o právu na přístup k osobním údajům a k následujícím informacím: 

 • účel zpracování osobních údajů,
 • kategorie dotčených osobních údajů,
 • příjemci nebo kategorie příjemců, kterým byly osobní údaje zpřístupněny,
 • plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy,
 • veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů,
 • informace o tom, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování osobních údajů.

2. Každý vlastník OÚ, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou osobnosti a osobního života vlastníka OÚ nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

 • požádat správce o vysvětlení osobně nebo prostřednictvím e-mailové adresy gdpr@scs-engineering.cz,
 • požadovat, aby správce takto vzniklý stav odstranil; zejména se může jednat o zablokování, provedení opravy, doplnění nebo výmaz (zapomenutí) osobních údajů.

3. Bude-li žádost vlastníka OÚ podle odstavce 1 výše shledána oprávněnou, správce neprodleně závadný stav odstraní.

 

4. Jestliže správce žádosti subjektu údajů podle odstavce 1 výše nevyhoví, má vlastník OÚ právo obrátit se přímo na dozorový úřad, jímž je Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ).

 

5. Postup podle odstavce 1 výše nevylučuje, aby se vlastník OÚ obrátil se svým podnětem na dozorový úřad přímo.

 

6. Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí příslušné informace.

KONTAKTNÍ ÚDAJE

SCS-Engineering a.s.
Vinecká 317
293 01 Mladá Boleslav
Česká republika

Telefon: +420 702 028 138
E-mail: info@scs-engineering.cz

Skype: scs-engineering
Facebook: scsmladaboleslav

GPS: 50°24'16.470"N 14°53'28.893"E

certifikace

 

 

 

 

 

 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ